สจด. ออกมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 พร้อมขานรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 08:16 —ThaiPR.net

สจด. ออกมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 พร้อมขานรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

จากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของกรมควบคุมโรคประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนกว่า 1,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลออกแถลงการณ์ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งยังมีนโยบายสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวกว่า 25 ประเภท รวมถึงสถานศึกษา ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากล่าวถึงมาตรการว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนโยบายเฝ้าระวังและสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจากการตรวจสอบบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่เข้ามายังพื้นที่สถาบันโดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิและติดสติกเกอร์รับรองว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติ การบริการแอลกอฮอล์ 70% ที่ติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ในสถาบัน ด้านกายภาพทางสถาบันมีมาตรการการรักษาความสะอาดขั้นสูง ได้แก่ การอบโอโซนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานทุกหน่วยในทุกอาคารเรียน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขอนามัยมีมาตรการเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นทางเดิน ทางเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์ ราวบันได ที่จับลูกบิดประตู/อาคาร และเพิ่มความถี่การดูแลระบบเครื่องปรับอากาศทุกอาคารเรียน ด้านการสื่อสารงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรจะเป็นหน่วยกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นแก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนทราบเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง E-mail website Facebook Instagram และLine

สำหรับการเรียนการสอนและการดำเนินงานสถาบันมีมาตรการให้ Study from Home โดยจัดทำระบบ Online Classroom ในทุกรายวิชาและทุกชั้นปี พร้อมจัดทำคู่มือการเข้าใช้งานแก่อาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียนทุกคนเพื่อให้สามารถเข้าชั้นเรียนจากทางบ้านได้ การบริหารงานของผู้บริหารจะเน้นไปที่ด้านการส่งมอบมาตรการ นโยบาย ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม การตรวจสอบพื้นที่ การสังเกตการณ์ภายในสถาบันผ่านระบบกล้องวงจรปิด ใช้ E-mail ไลน์ ในการประสานงานต่างๆ และVDO Conference เมื่อมีการประชุมเร่งด่วน และบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันมีมาตรการ Work from Home สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านแทนการปฏิบัติงานที่สถาบันเพื่อลดความแออัดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส

แต่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบัน สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและต้องรายงานผลการทำงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 มาตรการเป็นนโยบายที่สนับสนุนมาตรการของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เมื่อรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมาสถาบันมีนโยบายให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด งดการทำกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่สถาบัน ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่สถาบันเท่าที่จำเป็น

ลดจำนวนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ให้มีจำนวนน้อยที่สุดแต่ยังคงไว้ในส่วนของผู้ดูแลความปลอดภัยเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ที่มาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ทางสถาบันยังจัดทำไลน์กลุ่มเฉพาะกิจสำหรับการแจ้งนโยบาย มาตรการ และส่งข้อมูลข่าวสารในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสามารถติดต่อได้ที่ Facebook: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และInstagram: cdtiofficial ตามวันและเวลาราชการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ