วธ. ร่วมกับ พศ. จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 11:34 —ThaiPR.net

วธ. ร่วมกับ พศ. จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากเชื้อไวรัสโควิด-19

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด


นายอิทธิพล กล่าวว่า ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สนับสนุน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโรงทาน โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร และแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ และวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ


นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
โดยนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒๒,๕๔๐
แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนำบุคคลากรประสานงาน และจัดจิตอาสาร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีผลกระทบฯ ณ วัดและศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีจำนวน
๒๖ จังหวัด ๕๕ วัด/ชุมชน อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน วัดศรีสุทธาวาส
จังหวัดเลย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร วัดสามัคคีบรรพต
จังหวัดชลบุรี วัดคุณหญิงส้มจีน จังหวัดปทุมธานี วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท วัดเขาพระทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน)
ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการฟันฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งนี้ไปด้วยกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ