ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปีให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 3, 2020 10:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปี ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและไม่สามารถขออนุมัติงบการเงินดังกล่าวได้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางรายอาจจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งส่งผลต่อการขออนุมัติงบการเงินรายปีและนำส่งงบการเงินให้ ก.ล.ต. ไม่สามารถทำได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการปิดประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ และลงประกาศงบการเงินในหนังสือพิมพ์

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ก.ล.ต. จึงผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีงบการเงินงวดประจำปีบัญชีสิ้นสุด ระหว่าง 31 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีดังกล่าวให้ ก.ล.ต. รวมถึงการปิดประกาศตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นได้โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน
21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาแล้วเห็นว่า


ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงิน ก.ล.ต. ได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ