สคร.12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกาศงดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

ข่าวทั่วไป Tuesday April 14, 2020 10:17 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกาศงดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ  ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง กรุงเทพฯ--14 เม.ย.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ป้องกัน COVID-19 มาตรการปิดพื้นที่หรือส่วนให้บริการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ 1.) จังหวัดตรัง ได้ประกาศมาตรการ ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ดังต่อไปนี้ ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ยกเว้นสินค้าประเภทอื่น โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563 2.) จังหวัดสตูล ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 เมษายน 2563 3.) จังหวัดพัทลุง 1. ห้ามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือบุคคลใด ขายจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า หรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) -(ฉบับที่ 6) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิต นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30เมษายน 2563 4.) จังหวัดสงขลา ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 เมษายน 2563 5.) จังหวัดปัตตานี 1. ให้สถานที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อการสังสรรค์โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 เมษายน 2563 6.) จังหวัดยะลา ปิดพื้นที่หรือส่วนให้บริการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งปลีกและส่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563 และ 7.) จังหวัดนราธิวาส 1. ให้สถานที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อการสังสรรค์โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ