พด. พลิกวิกฤติไวรัสโควิด-๑๙ “ขุดบ่อ นอนนา พาคนเมือบ้าน”

ข่าวทั่วไป Wednesday May 13, 2020 14:50 —ThaiPR.net

พด. พลิกวิกฤติไวรัสโควิด-๑๙ “ขุดบ่อ นอนนา พาคนเมือบ้าน” กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พด. พลิกวิกฤติในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ผุดโครงการ ขุดบ่อ นอนนา พาคนเมือบ้าน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดึงชุมชนเกษตรกรร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการขุดบ่อ นอนนา พาคนเมือบ้าน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนคนหนุ่มสาววัยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาสู่บ้านเกิดและมีความสนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยน้อมนำพระราชดำริการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดดำเนินการขยายผลในพื้นที่หมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ รณรงค์ขับเคลื่อนโครงการและให้ความรู้เกษตรกร ให้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และลดความเดือดร้อนจากสภาวะการขาดแคลนอาหารและรายได้ โดยสนับสนุนเกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ที่ใช้น้ำน้อย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเก็บขายสร้างรายได้ เริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือบ่อจิ๋ว ที่ขุดเพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำเกษตร ให้คำแนะนำการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ ทำการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชตามธรรมชาติรอบขอบบ่อน้ำเพื่อปลูกไม้ผลต่างๆ ส่งเสริมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน ในพื้นที่และปลูกรอบขอบบ่อน้ำ เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและดักตะกอนดินที่จะไหลลง สู่แหล่งน้ำ ซึ่งหญ้าแฝกจะมีระบบรากที่เป็นกอยาวลงไปในดินทำหน้าที่ยึดหน้าดินได้อย่างเหนียวแน่น ช่วยในการดูดซับน้ำและกักน้ำไว้ในดิน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน สารเร่งซุปเปอร์ พด. ชนิดต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของดินให้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต แนะนำการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่วปลูกเพื่อบำรุงดินและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และไถกลบพืชดังกล่าวลงดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุและสารอาหารพืชในดิน สาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เองโดยใช้เศษวัสดุ เหลือใช้ในไร่นาร่วมกับการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ต่างๆ ด้วยสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. ๒ การทำสารบำบัดน้ำเน่าเสียช่วยขจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และลำรางระบายน้ำเสียด้วย สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๖ การปรับรูปแปลงนาเพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน ซึ่งรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีรายได้ครัวเรือนมาจากหลายกิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง รวมทั้งลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอก เป็นการสร้างอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคง อาหารการกินสมบูรณ์มีรายได้พอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและสนับสนุนการคืนถิ่นของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ -๑๒ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหมอดินอาสา ในชุมชนใกล้บ้านทั่วประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ