กสว. ประชุมแผนโปรแกรมวิจัย “Reinventing University System” พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย พัฒนามหาวิทยาลัยตามความถนัด

ข่าวทั่วไป Monday May 25, 2020 08:38 —ThaiPR.net

กสว. ประชุมแผนโปรแกรมวิจัย “Reinventing University System” พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย พัฒนามหาวิทยาลัยตามความถนัด

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--magikway

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม สกสว. เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระเบียบวาระที่ 3.2 ของการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง "โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย" (Reinventing University System) โดยจะจัดสรรงบให้กับแผนวิจัยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้แผนงานภายใต้โปรแกรมที่ 16 Reinventing University System เกิดขึ้นเนื่องจาก ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ได้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย เบื้องต้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่ม A เรื่อง การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 2. กลุ่ม B เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) และ 3. กลุ่ม C เรื่อง การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)

ดังนั้น เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy ด้วยการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และปลดล็อคระบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) และหลักสูตร และตำแหน่งวิชาการ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ