ประมงสุพรรณบุรี โชว์โมเดลความสำเร็จในการระบายผลผลิตสัต ว์น้ำ พร้อมผลักดันสร้างต้นแบบ “ตลาดกุ้งก้ามกราม” ประจำจังหวัด

ข่าวทั่วไป Tuesday May 26, 2020 16:35 —ThaiPR.net

ประมงสุพรรณบุรี โชว์โมเดลความสำเร็จในการระบายผลผลิตสัต ว์น้ำ พร้อมผลักดันสร้างต้นแบบ “ตลาดกุ้งก้ามกราม” ประจำจังหวัด

กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--กรมประมง

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน ระดมพลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID - 19 เปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนสามารถระบายกุ้งก้ามกราม ค้างบ่อได้ถึง 50 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการวางแนวทางการตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ สามารถระบายผลผลิตกุ้งก้ามกรามได้ตามปกติทั้งที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน จึงได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยจัดให้มีการเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับเกษตรกร และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแจ้งความประสงค์ในการจำหน่ายพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส่วนราช การกำหนด โดยในระยะแรกได้นำร่องเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ศาลากลางจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ 4. ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช 5. ด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส อำเภอสามชุก และ 6. บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรงข้ามศาลหลักเมือง ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้บริโภคและประชาชนในพื้นที่มีความต้องการซื้อกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เข้าร่วมจำหน่าย สามารถระบายผลผลิตได้กว่า 50.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10,188,500 บาท (ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 21 พฤษภาคม 2563) นับว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดที่สามารถทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากสภาวะการเลี้ยงขาดทุน ทางจังหวัดจึงได้มีแนวคิดในการเปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เกษตรกรได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดภายในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าผลผลิตสามารถจำหน่ายได้แน่นอน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคกุ้งก้ามกรามอยู่เป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะผลักดันตลาดดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

สำหรับ “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ปัจจุบันเปิดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตกุ้งก้ามกราม ณ ตลาดพอเพียง บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรงข้ามศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดให้จำหน่ายทุกวัน ในเวลา 09.00 - 18.00 น. ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้จำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาที่สูงกว่าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ แต่ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาดและนำไปปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมากขึ้น

นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดว่า กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่สามารถระบายผลผลิตของตนเองได้และมีกุ้งตกค้างในบ่ออยู่เป็นจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการหารือกับทางประมงจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ในการขอใช้สถานที่เพื่อเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามจนก่อให้เกิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ในปัจจุบัน และมีความคาดหวังให้เกษตรในพื้นที่สามารถปรับตัวจากเดิมที่รอการรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ให้หันมาขายของผ่านช่องทางตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองในการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง รู้ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในตอนท้ายว่า ในอนาคตทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตลาดของจังหวัดให้เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่ได้มาตรฐานต่อไป ฉะนั้นเกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามผ่านช่องทางการตลาดจะต้องทำตามกติกาที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขายและจะต้องช่วยกันรักษามาตรฐานในเรื่องของคุณภาพกุ้งก้ามกราม ให้มีขนาด น้ำหนัก และราคาที่เหมาะสมตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อกุ้งก้ามกรามในตลาดกุ้งสุพรรณบุรี จะได้รับสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน สดใหม่อย่างแน่นอน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ