เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

ข่าวทั่วไป Tuesday June 2, 2020 16:46 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในคูคลอง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนและสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดในพื้นที่ รวมถึงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่อยู่ในน้ำตลอดแนวคลองทุกวัน โดยใช้ทั้งแรงงาน เรือ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะในคลอง จัดให้มีจุดดักขยะและจุดขึ้นขยะ เพื่อขนย้ายนำไปทิ้งที่โรงงานกำจัดขยะ อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการจัดการขยะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้แก่ประชาชน

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ คู คลอง อีกทั้งได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เร่งกำกับควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายการจัดการขยะในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ทั้งการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างวินัยและจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงการเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและในชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป เพื่อเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยดักขยะและจัดเก็บขยะ เพิ่มจำนวนการจัดวางแพลูกบวบ เพื่อสกัดกั้นขยะและผักตบชวาจากคลองลงสู่แม่น้ำ และจัดหาเรือประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ วัชพืชในแม่น้ำอย่างเพียงพอ ได้แก่ เรือกำจัดวัชพืช เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช ซึ่งเรือดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและจัดเก็บขยะได้จำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บขยะ วัชพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ