พด. สานต่อความสำเร็จโครงการบัตรดินดี

ข่าวทั่วไป Wednesday July 22, 2020 15:51 —ThaiPR.net

พด. สานต่อความสำเร็จโครงการบัตรดินดี กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดิน ได้เริ่มโครงการบัตรดินดี (Din Dee ID) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2562 โดยมีเกษตรกรมากกว่า 1 แสนราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ และในปี 2563 สานต่อความสำเร็จกับโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากบัตรและสามารถนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และสามารถขยายผลแปลงเกษตรกรรมให้เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการดำเนินงานในปี 2563 กรมพัฒนาที่ดินจะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลของดินและการเกษตรของเกษตรกรผู้ที่ได้รับบัตรดินดีในปี 2562 เพื่อติดตามดูแล และให้คำแนะนำในการจัดการดินอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการได้รับบัตรดินดีแล้วจำนวน 130,000 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ และกรมพัฒนาที่ดินยังคงมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัลยกย่องเชิดชูผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบัตรดินดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกษตรกรผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาที่ดินให้ดินดีและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยการจัดให้มีการดำเนินงานประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานจัดทำคลังความรู้ดีเด่น (หน่วยงานส่วนกลาง) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านขับเคลื่อนบัตรดินดี (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) และรางวัลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบที่คัดเลือกจากตัวแทนผู้ถือบัตรดินดี ทั้ง 77 จังหวัด สำหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรดินดี คือ เกษตรกรจะรู้จักชุดดินในแปลงของตนเองดูผลการตรวจสุขภาพดินผ่านระบบบัตรดินดีได้เป็นอย่างดี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สามารถสืบค้นสาระความรู้ในคลังข้อมูลดิน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่าย ผู้มีบัตรดินดี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่นกล้าหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมพิเศษของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อร่วมให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ทำให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม และทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก โดยเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ที่ดินของเกษตรกรถูกใช้ได้ตรงตามศักยภาพของดินอันจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรดินและส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาที่ดินเอง ก็เกิดการบูรณาการร่วมกัน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ ทำให้ทรัพยากรดินใน พื้นที่เกษตรกรรมถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากเครือข่ายเกษตรกรสู่กรม เป็นแนวทางการปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งใกล้บ้าน หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชนที่ท่านมีภูมิลำเนา หรือจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ www.ldd.go.th หรือ โทร 1760 ……………………………………………………………………………….

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ