กยท. จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU ส่งต่อความรู้งานวิจัยบล็อกยางปูพื้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้

ข่าวทั่วไป Wednesday August 5, 2020 17:31 —ThaiPR.net

กยท. จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU ส่งต่อความรู้งานวิจัยบล็อกยางปูพื้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน หนุนสถาบันเกษตรกรพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ที่ได้เห็นความสำคัญในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นผลจากการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ขยายผลสู่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชวนยาง และผู้ประกอบการยาง ให้สามารถนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยาง และสร้างรายได้ให้สถาบันเกษตรกร อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิตยางมาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบยางเพียงอย่างเดียว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ในการแปรรูปยางซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสตูล จึงนำผลงานวิจัย บล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน ของ กยท.มาขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร สามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีคุณภาพ กยท. และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จึงมีความตกลงร่วมกันที่จะนำผลงานวิจัยบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนของ กยท. ขยายผลสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับอาชีพการทำสวนยาง จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมนุมสหกรณ์ในครั้งนี้

“กยท. มีความยินดีที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา นำเทคโนโลยีจาก กยท. มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางของสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์ ทั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทย ที่ผลิตโดยฝีมือของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ จนนำไปสู่การเป็นที่หนึ่งในระดับโลกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน”

นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลงานวิจัยด้านการแปรรูปยางและสร้างผลิตภัณฑ์ยางโดยเริ่มจากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราจาก ฝวอ. ได้รับจ้าง กยท. ผลิตบล็อกปูพื้นจากยางพารา นำไปปูพื้นสนามรวมทั้งสิ้น 3 สนาม พื้นที่รวม 500 ตารางเมตร สร้างรายได้ให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลไม่ต่ำกว่า 950,000 บาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ