วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ข่าวทั่วไป Tuesday August 11, 2020 16:57 —ThaiPR.net

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling) สนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา ... ผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความต้องการตลาดแรงงาน พัฒนาผู้ประกอบการ ผลักดันให้นำผลิตภัณฑ์วิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาทักษะของบุคลากร รวมทั้งให้ วว. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิต และบัณฑิตได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือในการดูแลระหว่าง วว. และ ม.หอการค้าไทย ตลอดจนให้ ม.หอการค้าไทยสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญของ วว. หรือมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการตลาด ช่องทางการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกำหนดระยะเวลาร่วมมือ 3 ปี

“ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบใหม่มีมากขึ้นเป็นลำดับ งานด้านวิจัยและพัฒนาของ วว. เช่นกันจำเป็นต้องนำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคได้ ดังนั้นบุคลากรของ วว. มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่มีอยู่เดิม (Reskilling) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการตลาด การสื่อสารการตลาด เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นมีความเชี่ยวชาญและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้บุคคลากรภาครัฐได้มีการพัฒนาทักษะในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ วว. เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตบัณฑิต โดยแต่ละภาคการศึกษาของทุกๆปี วว. รับนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรีในหลากหลายสายงาน อีกทั้งยังมี “โครงการภาคีบัณฑิต” ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ที่ วว. สามารถมอบประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำวิจัย พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ไปสู่การทดลองตลาดให้กับผู้ประกอบการ มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีโครงการร่วมวิจัยกับภาคการศึกษาและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง วว. หวังว่าจะช่วยเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ สามารถไปประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป นอกจากนี้แล้วทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือ พัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ การอบรมให้ความรู้และช่องทางการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ นับเป็นร่วมผลักดันในงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ก้าวสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รู้สึกแกียรติอย่างยิ่งในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาทักษะบุคลากร และ การพัฒนาบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าและ ว ว. การลงนาม นี้ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่นำด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์กรผู้มีความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ งาน นวัตกรรมมากมายอย่าง วว. ได้ มาจับมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์กรที่มีเชี่ยวชาญด้านการค้ายุคใหม่ เป็นการร่วมกันบูรณาการ งานวิชาการงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการและ เป็นการร่วมกันสร้างบุคลากรบัณฑิตผู้ประกอบ การให้เป็นนักรบด้านเศรษฐกิจวันนี้จ เป็นอีกวัน ที่ต้องจดบันทึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของสององค์กรที่จะนำพาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเรา สององค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟู เศรษฐกิจสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ