ศูนย์ AMSAR นิเทศ หอการค้าเผยผลวิจัย 4 ขั้นตอนสร้างตัวตน ของ นักธุรกิจรุ่นใหม่

ข่าวทั่วไป Friday August 14, 2020 16:29 —ThaiPR.net

ศูนย์ AMSAR นิเทศ หอการค้าเผยผลวิจัย 4 ขั้นตอนสร้างตัวตน ของ นักธุรกิจรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์ AMSAR ร่วมกับ ปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ชี้สัดส่วนข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ โดยนักธุรกิจรุ่นใหม่ ช่วงอายุระหว่าง 24-36 ปี เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดต่อเนื่อง พร้อมเผยผลวิจัยกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของนักธุรกิจรุ่นใหม่กับการใช้สื่อสังคม (Social Media) ผ่าน 4 ขั้นตอนสำคัญ 'สำรวจ-สร้าง-สื่อสาร-รักษาให้คงไว้’ โดยมีการบูรณาการพร้อมผสมผสานสื่อยุคเก่าและใหม่ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Owned, Earned และ Paid Media เพื่อสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ตัวตนต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการ

นายกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยวิจัยหัวข้อ “กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของนักธุรกิจรุ่นใหม่” ซึ่งมี ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ผู้อำนวยการศูนย์ AMSAR เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทั้งเพศชายและหญิง มีอายุระหว่าง 24-36 ปี หรือ เกิดในปี พ.ศ.2525 ถึง 2537 และ มียอดผู้ติดตามในหน้าสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว มากกว่า 5,000 คนขึ้นไป จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้มีการขยายตัวของนักธุรกิจในยุคใหม่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 10 ในปี 2558-2560 ตามลำดับ

“ผลการวิจัยเราพบว่า การสร้างแบรนด์บุคคลของนักธุรกิจรุ่นใหม่ นับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ โดยแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก และ ในขั้นตอนดังกล่าวยังสามารถจำแนกแยกย่อยได้อีก คือ ขั้นตอนที่ 1) การสำรวจค้นหา (Discover) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างแบรนด์นักธุรกิจรุ่นใหม่ ในการสำรวจค้นหาเกี่ยวกับตนเอง อาทิ ความชอบ กิจกรรม จุดเด่น เอกลักษณ์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ฯลฯ ไปจนถึง การสำรวจความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย และ การสำรวจความเป็นไปได้ในการโพสต์เนื้อหา (Content) ต่างๆ ขั้นตอนที่ 2) การสร้าง (Create) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อยอดจากขั้นตอนการสำรวจที่กล่าวมา อาทิ การกำหนดเวลาในการเผยแพร่สาร (Content) และ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้ง บุคคลภายในที่ใกล้ชิดกับตน อาทิ ครอบครัว หรือ เพื่อนร่วมงาน และ บุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือ ผู้ติดตามบนสื่อสังคม (Social Media) และ การเตรียมเนื้อหาสารในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสด (Live) ข้อความ (Caption) ต่างๆ รวมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนในลักษณะต่างๆ ขั้นตอนที่ 3) การสื่อสาร (Communicate) ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ฯ มีการสื่อสารกับกลุ่มคนรู้จักและไม่รู้จัก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ที่เหมาะกับการเปิดรับสารของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องไปกับสินค้าและบริการของตน ขั้นตอนที่ 4) รักษามาตรฐาน (Maintain) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการให้ความสำคัญกับการรักษากลุ่มเป้าหมายที่ตนสร้างไว้ให้คงอยู่ โดยวิธีการตอบกลับข้อความ พบเจอ แสดงความรู้สึก หรือ การกดสัญลักษณ์บนสื่อสังคม (Social Media) ตามรูปแบบของสื่อนั้นๆ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และรักษากลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ให้คงอยู่” นายกมลวัฒน์ กล่าว

ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ผู้อำนวยการศูนย์ AMSAR กล่าวว่า “กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของนักธุรกิจรุ่นใหม่ 4 ขั้นตอนหลัก ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการสร้างแบรนด์บุคคลจากขั้นตอนแรก หรือ ขั้นตอนการสำรวจค้นหา (Discover) เสมอไป อาจเริ่มจากขั้นตอนอื่นๆ อาทิ ขั้นตอนการสร้าง (Create) หรือ ขั้นตอนการสื่อสาร (Communicate) และ ไปจบที่ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการรักษามาตรฐาน (Maintain) นั่นเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การสร้างแบรนด์บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถสร้างแบรนด์บุคคลของตนผ่านสื่อสังคมต่างๆ ได้มากกว่าในอดีตที่มีแต่สื่อดั้งเดิม อย่างหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ ด้วยการใช้สื่อผสมผสานให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักธุรกิจรุ่นใหม่ควรพิจารณา มุ่งเน้นเรื่องการบูรณาการใช้สื่อระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ตลอดจนการใช้ Paid Media คือ การใช้งบประมาณซื้อสื่อ ผสมผสาน การใช้ Owned Media สื่อสังคมส่วนตัว (Social Media) อาทิ เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม และ Earned Media คือ กลวิธี การแชร์ บอกต่อ สื่อของตนและสื่อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของตนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา ต่างๆ ไปจนถึงการเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้กับตนเองอีกด้วย”

ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรนิเทศนิเทศศาสตร์การตลาดมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://www.utcc.ac.th/graduate/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ