ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ของธนาคารธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 17, 2020 14:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTLที่ 'AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ ICBCT เป็น 'AA(tha)' จาก 'AA+(tha)' สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต –อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT พิจารณาจากการคาดการณ์ของฟิทช์ว่า Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; 'A’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นธนาคารแม่ลำดับสูงสุด มีโอกาสอย่างมากที่จะให้ความช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่ ICBCT ในกรณีจำเป็น ฟิทช์มองว่า ICBCT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ ICBCT เนื่องจาก ICBCT มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายทางธุรกิจให้กับ ICBC ในประเทศไทย เช่นการสนับสนุนในด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศไทยและจีน นอกจากนี้ธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้น 98% ใน ICBCT มีอำนาจควบคุมการบริหารงานในธนาคารลูกและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่ม ICBC ในระดับสูง (integration) อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT โดยพิจารณาจากความเชื่อของฟิทช์ว่า ICBCTL น่าจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแม่ลำดับสูงสุดผ่านทาง ICBCT ฟิทช์มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT เนื่องจากการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินตามปกติในอดีต การที่ ICBCT เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทลูก และการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ ทั้งนี้ ICBCTL มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ICBCT ในธุรกิจเช่าซื้อ เช่าการเงิน และการซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 38% ของรายได้รวมและกำไรสุทธิของ ICBCT ในปี 2562 อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ ICBCTL ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท เนื่องจากห้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท หุ้นกู้ด้อยสิทธิ การปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ ICBCTนั้นสอดคล้องกับกรณีพื้นฐานตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของฟิทช์และสอดคล้องกับการปรับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารอื่นในประเทศไทย ฟิทช์เชื่อว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้คืน (recovery rate)ในอัตราที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability) หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่ได้ถูกปรับลดอันดับเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) เช่น สิทธิในการยกเว้นหรือการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต–อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT และ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT หากความสามารถในการให้การสนับสนุนบริษัทลูกของ ICBCปรับตัวลดลง ซึ่งอาจสะท้อนได้จากการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ICBC แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาความแข็งแกร่งโครงสร้างเครดิตของ ICBCT เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์ด้วยเช่นกัน อันดับเครดิตของ ICBCT จะได้รับผลกระทบเชิงลบหากโอกาสที่ ICBC จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคารปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนได้โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% หรือการลดระดับการสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามฟิทช์มองมีความเป็นไปได้น้อยที่ ICBC จะลดโอกาสในการให้การสนับสนุนแก่ ICBCT ในระยะสั้น การปรับตัวลดลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL ได้รับการปรับลดอันดับ นอกจากนี้อันดับเครดิตของ ICBCTL อาจได้รับการปรับลดอันดับ หากฟิทช์มองว่าบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทลูกหลักของ ICBCT อีกต่อไป เช่นหาก ICBCT ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% หรือยกเลิกการสนับสนุนทางการเงิน หรือมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เชื่อได้ว่าโอกาสในการให้การสนับสนุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ ICBCT ไม่มีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากอันดับเครดิตอ้างอิงซึ่งคืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดแล้ว ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCT จะส่งผลให้อันดับเครดิตอ้างอิงของอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิปรับตัวลดลงและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิถูกปรับลดอันดับ อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น อันดับของ ICBCT มีความเชื่อมโยงกับโครสร้างอันดับเครดิตสากลของ ICBC ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตของ ICBCTL มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ICBCT รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้: ICBCT: - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)’ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) ปรับลดอันดับเป็น 'AA(tha)’จาก 'AA+(tha)’ ICBCTL: - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)’ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'AAA(tha)’ - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ MTN คงอันดับที่ 'AAA(tha)’/'F1+(tha)’

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ