เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 89,336 คัน ลดลงร้อยละ 47.71 ขาย 59,335 คัน ลดลงร้อยละ 24.80 ส่งออก 49,564 คัน ลดลงร้อยละ 39.67

ข่าวยานยนต์ Thursday August 20, 2020 17:25 —ThaiPR.net

เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 89,336 คัน ลดลงร้อยละ 47.71 ขาย 59,335 คัน ลดลงร้อยละ 24.80 ส่งออก 49,564 คัน ลดลงร้อยละ 39.67

กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีทั้งสิ้น 89,336 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.71 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 47.42 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 47.98 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 24.59 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตเพิ่มขึ้น

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 695,468 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 43.77

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 34,482 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.54

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 263,046 คัน เท่ากับร้อยละ 37.82 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 46.79

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 7 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 56.25 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 116 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 50.21

รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 54,847 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.81 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 432,306 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 41.76

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 53,541 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.55 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 422,103 คัน เท่ากับร้อยละ 60.69 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 41.71 โดยแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 116,633 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 41.90
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 252,635 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 41.48
- รถกระบะ PPV 52,835 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 42.38

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 1,306 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 56.78 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 10,203 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 43.62

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 43,640 คัน เท่ากับร้อยละ 48.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.42 ส่วนเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 390,018 คัน เท่ากับร้อยละ 56.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.11

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 19,188 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 26.79 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 131,075 คัน เท่ากับร้อยละ 49.83 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 40.45

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 24,452 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 56.94 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 258,943 คัน เท่ากับร้อยละ 61.35 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 38.40 โดยแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 29,452 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 39.17
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 189,588 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ร้อยละ 40.53
- รถกระบะ PPV 39,903 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ร้อยละ 24.92

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 45,696 คัน เท่ากับร้อยละ 51.15 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 47.98 และเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ผลิตได้ 305,450 คัน เท่ากับ ร้อยละ 43.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 48.78

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 15,294 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 61.31 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 131,971 คัน เท่ากับร้อยละ 50.17 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 51.87

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 29,089 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 35.76 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 163,160 คัน เท่ากับร้อยละ 38.65 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 46.28 ซึ่งแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 87,181 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 42.77
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 63,047 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 44.14
- รถกระบะ PPV 12,932 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 66.46

รถจักรยานยนต์
เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 144,230 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 26.87 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 119,008 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.74 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 25,222 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 38.73

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,021,677 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 29.81 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 801,523 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 29.16 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 220,154 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 32.10

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 59,335 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 24.8 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 2.28 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์กลางเดือนกรกฎาคม

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 137,023 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 7.87 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 9.59

ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 379,123 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 35.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 869,002 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 16.65

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งออกได้ 49,564 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 39.67 โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 เช่นหกเดือนแรกปีนี้ยุโรปลดลงร้อยละ 39.5 สหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 23.8 ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 20.1 บลาซิลลดลงร้อยละ 38.9ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 28,848.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 28.47 อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงของเดือนกรกฎาคม 2563 น้อยกว่าเดือนมิถุนายน 2563 ตามการค่อยๆผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ
- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,014.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 61.91
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 6,524.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 58.98
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,223.99 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 42.98

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 37,341.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 38.17

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 400,114 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.68 มีมูลค่าการส่งออก 216,828.03 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 33.39

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 11,588.24 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 39.73
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 112,242.51 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 37.51
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 11,185.39 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 21.40

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 309,747.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 34.27

รถจักรยานยนต์
เดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 39,258 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 40.13 โดยมีมูลค่า 3,155.84 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 35.96

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 54.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 76.45
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 93.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 39.76

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,303.96 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 37.84

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 395,146 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.51 โดยมีมูลค่า 34,175.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 12.58

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 736.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 54.30
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 698.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.47

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 35,610.41 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 14.25

เดือนกรกฎาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 40,645.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 38.14
เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 345,357.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 32.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ