ม.พะเยา ได้รับรางวัล ”วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป Wednesday October 7, 2020 14:47 —ThaiPR.net

ม.พะเยา ได้รับรางวัล ”วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยารับมอบรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยจากการที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งจากผลงานของ นิสิต บุคลากร วิทยาลัย คณะ และชมรม ทั้งทางด้านการสนับสนุน การร่วมกิจกรรม การส่งเสริมบุคลากรและบุคคลทางด้านวัฒนธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และในปีนี้ นายสุริยะกาล ทองเหลา นิสิตชมรมข่วงศิลป์ สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล ?วัฒนคุณาธร? ประเภทเด็กหรือเยาวชน โดยอาจารย์รัตนะ ตาแปง สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ติดตาม โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล ?วัฒนคุณาธร? ประเภท ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล ?วัฒนคุณาธร? กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับโล่รางวัล ?วัฒนคุณาธร?จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ