ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล" ถึง 9 พ.ย. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 19, 2020 17:16 —ThaiPR.net

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") มีการพัฒนากฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการซื้อขาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้น

ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ใน 2 เรื่อง เพื่อให้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

  • หลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขเหตุเพิกถอน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนและดำเนินการเพื่อให้กลับมาซื้อขายได้โดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงิน ปรับระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่ครบ ยกเลิกเหตุเพิกถอนซึ่งอาจพิจารณาได้จากเหตุเพิกถอนอื่น
  • หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลทันที ได้แก่ เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อมีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการและมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน (Events of Default) หรือเมื่อมีกรณีที่เข้าเหตุเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (กรณีบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing)
  • ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html หัวข้อ ?การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล? โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่ link https://forms.gle/XeTycWRDboL2gjpE7 หรือส่งความคิดเห็นทางอีเมล MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ