ม.หอการค้าไทยจับมือ สคช. สร้างมาตรฐานคุณวฒิวิชาชีพธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการ 4.0

ข่าวทั่วไป Thursday October 22, 2020 10:09 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทยจับมือ สคช. สร้างมาตรฐานคุณวฒิวิชาชีพธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการ 4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งเน้นสร้างหลักสูตรผลิตบัณฑิตและให้บริการงานวิชาการที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมไปกับสร้างมาตรฐานอาชีพให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างคนมืออาชีพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมกับร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการปรับทักษะและให้ทักษะใหม่ตรงต่อโจทย์โลกธุรกิจ และร่วมกันส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงาน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ?วันนี้ผมรู้สึกสึกเป็นเกียรติอย่างมากในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสร้างและสามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการไทยแลนด์ 4.0 ในสาขาวิชาชีพการบิน สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร สาขางานโรงแรม (มัคคุเทศก์) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (อาชีพนักออกแบบเกม และอาชีพนักออกแบบโปรแกรม) ฯลฯ โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่มีการตกลงร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและสร้างการรับรู้และยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในนามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)? ในวันนี้ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีเจตนารมณ์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงาน โดยแผนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการ

  • นำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพนำร่อง ได้แก่ สาขาวิชาชีพการบิน, สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร สาขางานโรงแรม อาชีพมัคคุเทศก์, สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนักออกแบบเกม และอาชีพนักออกแบบโปรแกรม
  • สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามสาขาวิชาชีพนำร่อง
  • นอกจากนี้จะมีแผนการขยายผลไปยังมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สำคัญอื่นๆ ต่อไป สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่องานด้านการพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในทุกภาคส่วน และขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ