สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ข่าวทั่วไป Thursday November 5, 2020 09:48 —ThaiPR.net

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันสถาบันวิทยสิริเมธี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

นายอรรถพล กล่าวว่า "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" ตั้งอยู่ในพื้นที่ 154 ไร่ ที่ ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งต่อมาในปี 2561 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดย ปตท. พร้อมด้วยกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการโครงการเพื่อให้เป็นไปตามผังแม่บท ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าตามแผน ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม การทดสอบระบบ และงานขุดบ่อน้ำ บ่อที่ 2 ขนาด 9.63 ไร่ คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ป่านิเวศ พื้นที่ 20.45 ไร่ ปลูกตามทฤษฎีมิยาวากิ โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำแนะนำในการคัดเลือกชนิดไม้ และให้คำปรึกษาทางวิชาการ การปลูกใช้กล้าไม้ป่า 3 ระดับ จำนวน 79 ชนิด ใช้กล้าไม้กว่า 20,000 ต้น ปัจจุบันดำเนินการปลูกแล้วเสร็จทั้งหมด และการพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล พื้นที่รวม 40 ไร่ ปัจจุบันสามารถดำเนินการปลูกแล้วเสร็จ 35 ไร่ โดยปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องและกล้วยหอมทองเป็นไม้พี่เลี้ยง ได้แก่ แปลงปลูกมะม่วงพระราชทานพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองปลูกร่วมกับขนุน แปลงปลูกมังคุด แปลงปลูกไม้ผลผสมผสาน (มะม่วงและลองกอง) แปลงปลูกเงาะ แปลงปลูกทุเรียนพันธุ์การค้า แปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาแซมระหว่างแถวต้นยางพารา และ แปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาและกาแฟพันธุ์อะราบิกา แซมระหว่างแถวต้นมะม่วงหิมพานต์ สำหรับแปลงทุเรียนอนุรักษ์สายพันธุ์ปลูกผสมผสานไม้ผลและสมุนไพร อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำหรับการพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผลนั้น ปตท. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งน้ำดิบเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก สมุนไพรและกาแฟ โดยกรมวิชาการเกษตร การส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนและเยาวชนรอบพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร การสนับสนุนทางวิชาการและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย การสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรนวัต โดย สวทช. และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และการจัดทำ Solar Floating เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบปั๊มน้ำ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการทำเกษตรที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน ประชาชนทั่วไป พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านจุดเรียนรู้ "โรงเรือนต้นแบบ" ในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งวิชาเกษตรนวัต เป็นการเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยยุคใหม่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ภายหลังจากที่ ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินให้แก่กรมสมเด็จพระเทพฯ พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำริมาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลาดว่า "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" จะต้องใช้การเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม ที่นำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Innovation Agriculture) เข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรในจังหวัดระยอง และผู้สนใจ เพื่อไปพัฒนาใช้กับพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองต่อไป"

ในโอกาสนี้ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาท บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกันในพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ในด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ