SMPC เป็นปลื้ม ยิ้มรับผ่านเกณฑ์คะแนน CG ระดับ "ดีเลิศ"

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 29, 2020 08:56 —ThaiPR.net

SMPC เป็นปลื้ม ยิ้มรับผ่านเกณฑ์คะแนน CG ระดับ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC อวดศักยภาพเป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว เทียบเท่ากับระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG) ประจำปี 2563 โดย SMPC ยึดหลักการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก อีกทั้งมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลักการในการดำเนินธุรกิจที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวด ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ