สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่

ข่าวทั่วไป Wednesday January 6, 2021 15:30 —ThaiPR.net

สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่ คือ อาหารและผ้าไทย และได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้ (๑) สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒) สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่าง ๑๕ มีนาคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ (๓) สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่าง ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ (๔) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นี้

"สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเจ้าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองและของชาติ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศให้เกิดความยั่งยืน" นายชาย กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ