รมช.มนัญญา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบริเออร์ ของสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด พร้อมสนับหนุนโครงการใช้ยางในภาครัฐ

ข่าวทั่วไป Monday January 25, 2021 09:45 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบริเออร์ ของสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด พร้อมสนับหนุนโครงการใช้ยางในภาครัฐ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ณ สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ว่า สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการแปรรูปยางพารา เพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐตามโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ซี่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนให้สถาบันเกษตรกรผลิตเสาหลักนำทาง และแผ่นยางครอบแบริเออร์เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้สูงขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์และชุมชนของตนเองต่อไป ด้านการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้นำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้สินค้าที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จนนำไปสู่แนวทาง "ตลาดนำการผลิต" โดยทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พี่น้องเกษตรกร นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้กลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วย"

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 5 ราย นำโดย นางสาวฮามีดะ สาเมาะ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ ผักสด และผลไม้สด ทุเรียน ลองกอง มะละกอ ข้าวโพด มะพร้าว เสาวรส กล้วย กระวาน ตะไคร้ บวบ มะนาว เป็นต้น ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดยะลามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จำนวน 43 ราย รวมทั้งเยี่ยมชมบูธโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และกระจายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์นำสินค้าและผลผลิตการเกษตรของสมาชิกมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด "Fresh From Farm" รวมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรทำสวนและผลิตภัณฑ์ยางพาราตาชี กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง ตามโครงการพระราชดำริ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กิจกรรมของสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จากนั้น ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการรวบรวมน้ำยางพาราสด จากนั้นได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการจัดสร้างอาคารโรงงานและเครื่องจักรกลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและได้มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ยกระดับกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด มีสมาชิกจำนวน 55 ราย ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางพารา และแปรรูปยางพารา ยางแผ่นรมควัน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เม็ดยางดำ แผ่นพื้นสนามฟุตซอล หมอนยางพารา แผ่นนวดเท้าคุณภาพ ซึ่งมีปริมาณธุรกิจ ด้านการจำหน่ายมากกว่า 11 ล้านบาท ทั้งนี้สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต จำหน่ายให้กับกรมทางหลวงชนบทต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ