มกอช. เปิดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองรับรองมาตรฐาน

ข่าวทั่วไป Thursday March 11, 2021 16:25 —ThaiPR.net

มกอช. เปิดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองรับรองมาตรฐาน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองรับรองมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทาง นการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ตลอดจนจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดเตรียมคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่กองรับรองมาตรฐาน และผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี บีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับกิจกรรมในการสัมมนา เป็นการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2565 - 2566 มีการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนมีการ จัดทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2564

"กองรับรองมาตรฐาน (กรร.) มีภารกิจหน้าที่ในการรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ดำเนินการออกใบอนุญาต พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งภารกิจของกองรับรองมาตรฐาน    มีความสำคัญและต้องมีการทำงานบูรณาการร่วมกับ สำนัก/กอง/ศูนย์ ต่างๆ ภายใต้ มกอช. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องวางแผนการทำงานให้สอดคล้องตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการวางแผนที่ดีจะต้องมีการนำปัญหาและอุปสรรคมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขและการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามภารกิจที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด" เลขาธิการ มกอช. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ