AEC ปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง ดึง "ออมสิน ศิริ" นั่งเก้าอี้ CEO เสริมทัพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 15, 2021 16:15 —ThaiPR.net

AEC ปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง  ดึง

บอร์ด AEC ไฟเขียวแผนปรับโครงสร้างทุน เปลี่ยนแปลงราคาพาร์เพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง "ออมสิน ศิริ" นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 พิจารณาแผนปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่เพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทฯ มีความชัดเจนพร้อมจะเดินหน้าต่อไป โดยไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

แผนดังกล่าวประกอบด้วย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,815,182,788 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,815,182,792 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระในครั้งนี้ 2 หุ้น ทำให้จะมีทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 4,284,871,528 บาท เป็น 4,284,871,530 บาท จากนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท โดยการรวมหุ้น จาก 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลง อีกทั้งยังโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,207,886 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และขั้นตอนสุดท้าย คือ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 6 บาท กลับไปเป็นหุ้นละ 1 บาท

หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวจนเป็นผลสำเร็จ จะทำให้สามารถล้างขาดทุนสะสม ที่มีอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ที่มีอยู่จำนวน 873,105,544 บาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่มีอยู่จำนวน 2,669,332,587 บาท ให้หมดไป ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และจะเกิดมีส่วนเกินทุนจากการลดทุน จำนวน 45,496,030 บาท โดยที่จะมีส่วนของเจ้าของเท่าเดิมคือ 680,044,987 บาท (ซึ่งจะปรับปรุงไปตามผลประกอบการของปี 2564 และงวดต่อๆ ไป) เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

แผนการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นควร และคาดว่าจะส่งผลให้สัดส่วนของทุนชำระแล้วต่อส่วนของเจ้าของเกินกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ ได้ปรับสิทธิของ AEC-W6 ที่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทครั้งนี้ จากเดิมมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น เป็นอัตราการใช้สิทธิ 6 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.2 บาท/หุ้น

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวออมสิน ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ซึ่งน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ AEC เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ