วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จับมือกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสพฐ.

ข่าวทั่วไป Monday March 22, 2021 11:25 —ThaiPR.net

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จับมือกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสพฐ.

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับ นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และ นางณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ได้ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) จังหวัดนนทบุรี

ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับคุณวุฒิการศึกษา มีทั้งหมด 8 ระดับ โดยกรอบคุณวุฒิระดับ 1 จะเทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ 8 เทียบเท่ากับวุฒิปริญญาเอก ซึ่งการจัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสพฐ.จะเป็นการเพิ่มฐานความรู้ทางวิชาชีพให้กับนักเรียนของสพฐ. โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถที่จะคัดเลือกวิชาชีพให้เป็นวิชาเลือกของเด็กได้ตามความเหมาะสม ซึ่งประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับนอกเหนือจากการได้รับความรู้ทางวิชาชีพตามความต้องการและความถนัดแล้ว ยังได้รับประกาศนียบัตรด้วย และในอนาคตเมื่อผู้เรียนสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สอศ. สามารถโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรได้ตามที่ สอศ. กำหนด

ด้านนางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อจัดการอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสาขาอาชีพ รวมทั้งมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายการเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มคนพิการ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills

นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เช่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เป็นต้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพในด้านอาชีพ และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการเสริมทักษะ ขยายและยกระดับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนที่โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นต้น เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาขาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจ เช่น งานใบตอง,อาหารว่างยอดนิยม,ขนมไทย,งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น,งานบริการรถจักรยานยนต์,งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจึงได้ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพิ่มเติมขึ้น คือ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ