ก.แรงงาน จับมือ ก.ล.ต. และภาคีเครือข่าย จัด CSR สร้างโอกาสคนพิการ

ข่าวทั่วไป Friday April 2, 2021 16:17 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน จับมือ ก.ล.ต. และภาคีเครือข่าย จัด CSR สร้างโอกาสคนพิการ

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวความร่วมมือในรูปแบบการเสวนา ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (corporate social responsibility : CSR) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว โดยจัดเสวนาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้คนพิการ มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำของคนทุกระดับในสังคม จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ที่ผ่านมา เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพขึ้น มีหน้าที่ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพโดย บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลประสานการดำเนินงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ การแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเสวนาใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 2. ตลาดทุนร่วมใจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมขับเคลื่อนแผน NAP เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งนี้ กิจกรรม CSR จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าตามความประสงค์ของผู้ประกอบการซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ก.ล.ต. และเครือข่ายที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นแกนนำสำคัญเชิญชวนสถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการต่อไป อธิบดี กพร.กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ