พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกกำลังท้องถิ่นท้องที่ เดินหน้าปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

ข่าวทั่วไป Monday May 31, 2021 09:30 —ThaiPR.net

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกกำลังท้องถิ่นท้องที่ เดินหน้าปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกกำลังท้องถิ่นท้องที่ เดินหน้าปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายนคร ปาลีพิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ส่วนราชการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณแปลงผักสวนครัวต้นแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อำเภอนบพิตำ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ได้จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินงานชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา และได้ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท พึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืน เพื่อสร้างรายได้ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชนหมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางโกรินทร์ อินทสระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสาธิตกระบวนการตามฐานการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้บริหารจัดการขยะ ฐานการเรียนรู้ตอนกิ่งชะอม และฐานการขยายพันธุ์พืช ให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมู่บ้านตำบลต่อไป สำหรับพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ปลูก อาทิ ปลูกผักมะเขือ พริก คะน้า มะละกอ สับปะรด มะม่วงหิมมะพานต์ กล้วย รวมไปถึงพืชผักสวนครัวพื้นเมืองกว่า 10 ชนิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง กรมการพัฒนาชุมชนเห็นความสำคัญถึงการสร้างความตระหนักในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว รอบแรก ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ดำเนินการในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2)" กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน และเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ เป้าหมายดำเนินการในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน มีหลักการดำเนินงานที่สำคัญ 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 "ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง" ให้มีการเชิญชวนผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอทุกอำเภอ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนและอำเภอ ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน พร้อมสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Media เป็นประจำทุกเดือน

ขั้นที่ 2 "ผู้นำต้องทำก่อน" รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

ขั้นที่ 3 "นักพัฒนา 3 ประสานกลไก ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน" ดำเนินงานร่วมกับ อปท. สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ในระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 4 "ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน" ร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์คัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลผลิต อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อได้ผลผลิตก็นำมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกัน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า

ขั้นที่ 5 "ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทย สร้างอาหารเป็น" ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผัก

ขั้นที่ 6 "ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน" ร่วมประเมินผลการความสำเร็จของโครงการ พร้อมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรม (1 อปท. 1 อำเภอ ต้นแบบ)

ขั้นที่ 7 "ติดตาม และขยายผลอย่างต่อเนื่อง" เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน    

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน พร้อมผลักดันแผนการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนทั้ง 23 อำเภอ สร้างชุมชนเข้มแข็งการพึ่งตนเองได้และเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางอาหารได้ในที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ