ม.พะเยา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ข่าวทั่วไป Monday August 2, 2021 09:52 —ThaiPR.net

ม.พะเยา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีทั้งหมด ๗ ฝ่าย โดยเริ่มจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด รายงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังดูแลนิสิต และบุคลากร โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ได้รายงานแนวทางการคัดกรองในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ แนวทางการคัดกรองของบุคลากรภายนอก และแนวทางการคัดกรองของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยการคัดกรองและการดูแลจะแบ่งตามระดับพื้นที่เสี่ยง รวมถึงรายงานการฉีดวัคซีนของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๘๖.๙% ในส่วนของนิสิตได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้นิสิตฝึกงาน และนิสิตที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการการรอวัคซีน

คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยจัดเป็นรูปการเรียนเป็นแบบ Online ๑๐๐% ส่วนแนวทางการฝึกงานของนิสิตจะฝึกงานตามรายวิชาที่จำเป็น พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการจัดรูปแบบการสอบแบบออนไลน์ต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๐% ตามขั้นบันได ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดย ๓๐% รัฐบาลเยียวยา และอีก ๒๐% มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิต ตามขั้นบันได ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนของโครงการลดค่าเทอม สำหรับนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัย ๕๐% ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียนบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำลังดำเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด ได้แจ้งการดำเนินการออกประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงรายงานการปรับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รายงานความคืบหน้าประเด็นข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เช่น การจัดทำประกัน Covid-19 ให้บุคลากร การให้บริการฉีดวัคซีน การรับบริจาคเตียงผู้ป่วย Covid-19 การติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม การจัดทำสื่อ ประกาศ และมาตรการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19

คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รายงานแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการสื่อสารในช่วงสถานการณ์ Covid-19 การดำเนินงานด้านการดูแลอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ รวมทั้งการปรับรูปแบบการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นย้ำการใช้มาตรการคัดกรองการเข้าออกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และมาตรการการดูแลห้องเรียน อาคารสถานที่ต่างๆ รวมถึงมาตรการการควบคุมการใช้รถโดยสารของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คณะกรรมการฝ่ายดูแลสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตและนักเรียน รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รายงานผลการดำเนินงานด้านระบบการดูแลและติดตามนิสิตติดเชื้อ Covid-19 โดยทุกรายได้รับการรักษาและกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว รายงานขั้นตอนการดูแลนิสิตที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โดยติดตามและให้ดำเนินการตามระบบ OQ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้รองรับนิสิตที่รายงานตัวในระบบ OQ ในกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยปัจจุบัน มีจำนวน ๔๘ คน และการปรับแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรมของนิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ทั้งนี้ การประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ