บลจ.ไทยพาณิชย์?เปิดขาย?ARK Series?เจ้าแรกที่ให้เลือกได้ถึง 3 รูปแบบ IPO?13 - 19 ส.ค.?นี้ ลงทุนล้ำๆ กับ 5 กองทุน ใน 5 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 13, 2021 15:15 —ThaiPR.net

บลจ.ไทยพาณิชย์?เปิดขาย?ARK Series?เจ้าแรกที่ให้เลือกได้ถึง 3 รูปแบบ IPO?13 - 19 ส.ค.?นี้ ลงทุนล้ำๆ กับ 5 กองทุน ใน 5 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ?ยังคงมองเห็นโอกาสจากการลงทุนระยะยาวในกองทุน?ARK?ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสัญชาติอเมริกัน ที่เน้นลงทุนใน?Disruptive Technology?จากทั่วทุกมุมโลก?นอกจากนี้ บริษัทฯ?ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเปิดให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า ที่เปิดให้เปิดให้ซื้อได้ในทุกช่องทาง รวมถึงผู้สนับสนุนการขายทุกราย อีกทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อในช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก 2) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-class ซึ่งฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ โดยต้องลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น และ 3) ชนิดกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว?(SSF)?ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท?โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกพร้อมกันระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2564 นี้

"กองทุน?ARK?เป็นกองทุน?ETF?ที่มุ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า?เพราะปรัชญาในการลงทุนหรือวิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ของ?ARK?นั้น?จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทหรือกิจการที่ลงทุนจะต้องมีโอกาสสร้างการเติบโตของกำไรได้ในระยะยาวและยั่งยืน ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านผลการดำเนินงานของกองทุนของ?ARK Invest?จะมีการปรับตัวลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา?แต่นับเป็นจังหวะดีที่จะได้สะสมกองทุนในราคาที่มีการปรับตัวลดลง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นในระยะยาว?และนอกจากกองทุนที่ครบทั้ง 5 กองทุนแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุน โดยเปิดเสนอขายถึง 3 ชนิด เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการลงทุนอีกด้วย"?นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว?

สำหรับ?SCBAM ARK Series?ประกอบด้วย?5 กองทุน ได้แก่?

1)?กองทุนเปิดไทยพาณิชย์?Innovation (SCB Innovation :?SCBINNO)?ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่?ARK?Innovation ETF?(ARKK)?(กองทุนหลัก)?เน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม?

2)?กองทุนเปิดไทยพาณิชย์?Autonomous Technology & Robotics (SCB Autonomous Technology &Robotics : SCBAUTO)?ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่?ARK Autonomous Technology &?Robotics?ETF?(ARKQ)?(กองทุนหลัก)?มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีการขนส่ง หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ?

3)?กองทุนเปิดไทยพาณิชย์?Next Generation Internet (SCB Next Generation Internet : SCBNEXT)?ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่?ARK Next Generation Internet ETF?(ARKW)?(กองทุนหลัก)?เน้นลงทุนในธุรกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี??

4)?กองทุนเปิดไทยพาณิชย์?Genomic Revolution (SCB Genomic Revolution : SCBGENOME)?ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่?ARK Genomic Revolution ETF?(ARKG)?(กองทุนหลัก)?เน้นลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสุขภาพและพันธุกรรมเพื่อโอกาสในการรักษาโรค?

?5)?กองทุนเปิดไทยพาณิชย์?Fintech Innovation (SCB Fintech Innovation :?SCBFINTECH)?ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่?ARK Fintech Innovation ETF?(ARKF)?(กองทุนหลัก)?มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงิน?

โดยทั้ง 5 กองทุนนี้ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน?สำหรับกองทุนหลักบริหารโดย?ARK Investment Management LLC?จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.)?และเป็นกองทุนอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุก ทั้งนี้?กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ?ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน?

สำหรับกองทุนหลักบริหารงานโดยทีมผู้มีประสบการณ์การลงทุนยาวนานกว่า?40?ปี?โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ?Innovation?เป็นหลัก?ทั้งยังเฟ้นหาบริษัทที่จะเป็นผู้นำและผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก?Disruptive Technology?ด้วยแนวทางการบริหารพอร์ตลงทุนแบบ?Active?ผสานการวิเคราะห์ทั้งแบบ?Top?-down?เพื่อเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนกับธุรกิจที่พร้อมเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี?และ?Bottom?-up?เพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัวเพื่อประเมินศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ?ทั้งนี้ กองทุนหลักทั้ง 5 กองทุน คือ?ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG?และ?ARKF?มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่?86.6%,?84.2%,?84.3%,?79.1%?และ 72.0%?ตามลำดับ?(ที่มา : Morningstar Direct?ณ วันที่?31?มิถุนายน 2564)?

ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่?SCBAM Call Center?โทร.02-777-7777?กด?0?กด?6?หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3xMrRca สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน?SCBAM Fund Click?ได้ที่? https://scbam.info/3dEjSFD


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ