รมว.แรงงาน มอบผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดสัมมนา กำหนดทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565

ข่าวทั่วไป Wednesday December 1, 2021 16:50 —ThaiPR.net

รมว.แรงงาน มอบผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดสัมมนา กำหนดทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบพิจารณาและปรับปรุงร่างคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชม บูธสาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สาธิตการเชื่อมชิ้นงาน

โดยบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด บูธเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม แสดงระบบการวัดด้วยการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท มิตูโยโย (ประเทศไทย) จำกัด บูธเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาช่างควบคุมเครื่องจักรกล CNC แสดงชิ้นงานที่เป็นผลงานการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชน โดยบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และบูธสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง แสดงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบ PLC โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรง เน้นสร้างแรงงานคุณภาพ มีทักษะฝีมือชั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนั้น กลไกของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจึงต้องเร่งปรับให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต้องผลักดันให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ต้องการด้วย

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินการ มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน และมาตรฐานฝีมือแรงงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสมอมา การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเจนตอนนี้คือการส่งเสริมการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีขั้นตอนในการจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบเพื่อให้ผู้ทดสอบใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงาน และแรงงานนอกระบบ ซึ่งต้องให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี สภาพการจ้างงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมมันสมองพิจารณาและจัดทำคู่มือเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบ พิจารณาและปรับปรุงร่างคู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและสภาพการจ้างงานในปัจจุบัน ตลอดจนรองรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในอนาคต โดยร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ สาขานักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD และ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ซึ่งวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรสมาคมวิชาชีพ ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งการสัมมนาเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาต่างๆ ทั้งภาคความรู้และความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสาธิตการทำงานในสาขาอาชีพที่จัดการสัมมนาด้วย

ทั้งนี้ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก สาขาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ช่างที่มีทักษะความรู้ ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 ได้รับค่าจ้างเป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 510 บาท สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์ โปรเจ็คเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานละเอียดชนิดแสงเงา สามารถอ่านค่าความละเอียดสูงสุดถึงระดับไมครอน ด้วยหลักการใช้เลนส์ขยายและใช้แสงเป็นตัวช่วยในการฉายภาพของชิ้นงานนั้นๆ บนหน้าจอ Screen สาขาอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC เป็นเครื่องจักรที่ทำงานภายใต้การสั่งการของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดให้กัดหรือสร้างรูปทรงบนชิ้นงานได้ตามความต้องการ ซึ่งใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ส่วนประกอบเครื่องบิน หรือ ผลิตแม่พิมพ์ ผู้ที่สามารถใช้งานเครื่องกัด CNC มีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายแบบไม่เพียงแค่ในอุตสาหกรรมงานโลหะเท่านั้น แต่ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดทุกรูปแบบ ทั้งงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานในอุตสาหกรรมรองเท้า งานออกแบบโมเดลสถาปัตยกรรม งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากอัญมณี หรืองานตัดแต่งไม้แกะสลัก เป็นต้น ซึ่งจากความรู้ความชำนาญเฉพาะทางดังกล่าวจึงทำให้แรงงานในสาขานี้ได้รับค่าแรงค่อนข้างสูง และจำเป็นจะต้องใช้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแล้วเท่านั้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ