วธ.ปรับภาพลักษณ์ผู้บริหารยุคใหม่เก่งกฎหมายรอบด้าน เปิดอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องงานของกระทรวงวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Wednesday January 26, 2022 15:05 —ThaiPR.net

วธ.ปรับภาพลักษณ์ผู้บริหารยุคใหม่เก่งกฎหมายรอบด้าน เปิดอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องงานของกระทรวงวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

วธ.ปรับภาพลักษณ์ผู้บริหารยุคใหม่เก่งกฎหมายรอบด้าน รุกเปิดอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องงานของกระทรวงวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร-วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ระดมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง ให้ความรู้ ทำงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหรือกฎหมาย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิด และเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ต่อทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และต่อหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาสาระการอบรมครั้งนี้เน้นครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ชอฟเฟอริน กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง

"การปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย ดังนั้น การเป็นผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีความรู้ความสามารถทุกด้าน มีความน่าเชื่อถือ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม จะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดที่จะเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ช่วยกันทำประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติและขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมต่อไป" ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ