มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิ StemUp Girls สหรัฐอเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday January 18, 2022 13:48 —ThaiPR.net

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิ StemUp Girls สหรัฐอเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จับมือมูลนิธิ StemUp Girls ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูที่ปรึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม และโรงเรียนวัดธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (S = Science) เทคโนโลยี (T = Technology) กระบวนการทางวิศวกรรม (E = Engineering) และคณิตศาสตร์ (M = Math) เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำอย่างมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบปะเจอะเจอ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองและนำไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ นักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป นอกจากนั้น มูลนิธิ StemUp Girls ยังมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF เผยว่า "มูลนิธิ EDF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับมูลนิธิ StemUp Girls ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดอบรมให้ความรู้ STEM ศึกษา แก่นักเรียนหญิง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพและมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น  สำหรับ EDF  และ StemUp Girls ต่างเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของมูลนิธิ EDF เชื่อว่า การให้โอกาสด้านการศึกษาจะช่วยให้เยาวชนของชาติที่ด้อยโอกาสสามารถนำพาตนเองและครอบครัวหลุดพ้นวงจรวัฏจักรความยากไร้และความไม่รู้ไปสู่การมีอนาคตที่ดีขึ้นได้"

ทางด้านนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF กล่าวว่า "การจัดอบรม STEM ศึกษา ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับแกนนำจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม และโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้เรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข แก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับปัจจุบันได้ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มูลนิธิ StemUp Girls ยังได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมด้วย"

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและมีความเท่าเทียมทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ

ในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการดำเนินงานสามารถคลิกได้ที่ www.edfthai.org


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ