ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์

ข่าวทั่วไป Friday January 28, 2022 15:30 —ThaiPR.net

ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้ดำเนินการศึกษาและเสนอยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานขับเคลื่อน BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ ทีเซลส์ (TCELS) ทั้งสามด้าน คือ 1. เร่งรัดขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ช่วงปลายน้ำ (Accelerating Innovation) 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการผลักดันงานไปสู่การใช้ประโยชน์ (Building Conducive Ecosystem) และกระตุ้น 3. เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรม (Catalyzing & Connecting Partners to Global Linkage) โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) "โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย" เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams Meeting เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพัฒนายุทธศาสตร์เครื่องมือแพทย์ไทย และนำไปปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

  • คลิกโหลดเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ที่ : https://tcelsorth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siripat_tcels_or_th/EuRGZnSbaT1FkKVVewYYxcMBUNyB42mk6AHC3cmJ3i__Vg?e=2KKtxH
  • คลิกร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 ได้ที่ : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uNqacZtTR0urlR-GMBTfZyxhEXxJq8pEnckCB-b0FBdURTFCRUIyODJHNlkzVTJTRzlXRjlZWVpITC4u&qrcode=true

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ