พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวทั่วไป Friday February 4, 2022 15:05 —ThaiPR.net

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานของวิทยาลัยการฝึกหัดครู เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ การพลิกโฉมการผลิต พัฒนาครู อาจารย์แบบผสม โครงการคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย การบูรณาการศาสตร์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของแต่ละคณะ

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน soft skills การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้อภิปราย เพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โอกาสนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนของวิทยาลัยการฝึกหัดครู และรับฟังการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เยี่ยมชมการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ในขณะที่คณาจารย์กำลังดำเนินการสอนรายวิชาต่างๆ เยี่ยมชมห้องเรียนและความพร้อมของห้องเรียน smart board อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ