มท.๒ มุ่งเน้นอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล

ข่าวทั่วไป Tuesday March 1, 2022 06:58 —ThaiPR.net

มท.๒ มุ่งเน้นอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ได้มีนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ด้านอารยสถาปัตย์ พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างครอบคลุม เพื่อสังคมและคนทั้งมวล ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ตามภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้สโลแกน "กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม"

ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้มีประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุมถึงอาคารบางประเภทที่มีขนาดและลักษณะที่สมควรต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อาคารได้มากยิ่งขึ้น

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประเภท ขนาด ลักษณะของอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง ขนาด จำนวนและมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในสาระสำคัญของกฎกระทรวง เช่น ๑. ประเภทอาคารแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่- อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน- สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน- อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา- อาคารที่ทำการของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย- สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่- อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป- สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2.

สิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ได้แก่ ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก (ประกอบด้วย สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทิศทาง และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่แสดงประเภท ของสิ่งอำนวยความสะดวก) ทางลาดและพื้นต่างระดับ ลิฟท์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตู ห้องส้วม พื้นผิวต่างสัมผัส พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อในโรงมหรสพและหอประชุมห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม และพื้นที่หลบภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ