รพ.สังกัดกทม. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มอีก 4 แห่ง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 08:42:18 น.
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--กทม.

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่า นับตั้งแต่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 49 กรุงเทพมหานครก็ได้เร่งดำเนินการการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อย่างเต็มที่ โดยมุ่งพัฒนา ทั้งในด้านบริการ กลุ่มผู้ป่วย และระบบงาน โดยเกณฑ์การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทุกหน่วยงานมีการทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญและวางแนวทางแก้ไขได้ครอบคลุม ขั้นที่ 2 มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เชื่อมโยงสู่   การวางระบบงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทขององค์กร และขั้นที่ 3 มีการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพระบบงาน และหน่วยงาน  มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA อย่างครบถ้วนจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ได้ผ่านการรับรอง HA เป็นลำดับที่ 64 ของประเทศเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 47 และผ่านการรับรองซ้ำเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 50  โดยเมื่อในวันที่ 11 มี.ค. 51 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผ่านการรับรองของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มอีก ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลตากสิน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร   ที่ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 2 และอยู่ระหว่างการรอเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลลาดกระบัง และโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งทั่วประเทศมีโรงพยาบาลที่รับการประเมินทั้งสิ้น 384 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 1 ทั่วประเทศ จำนวน 822 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ลำดับที่ 811 และโรงพยาบาลหนองจอก   ลำดับที่ 814

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เร่งดำเนินการพัฒนามาตรฐานบริการศูนย์บริการสาธารณสุข Health Center Accreditation    ( HCA) โดยพัฒนาให้มีมาตรฐานครอบคลุมให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน ทั้งคุณภาพ การบริการ ยา  แพทย์ พยาบาล บุคลากร   สถานที่ อุปกรณ์ และการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง ดำเนินการในปี 49  แล้ว 10 แห่ง ปี 50 ดำเนินการแล้ว 30 แห่ง และในปี 51 จะดำเนินการอีก  28 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทั้ง 68   ศูนย์ภายในเดือน ส.ค. 51

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง