สำนักงาน กสม. จัดงานเสวนาและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้น TikTok หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"

ข่าวทั่วไป Tuesday March 15, 2022 15:26 —ThaiPR.net

สำนักงาน กสม. จัดงานเสวนาและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้น TikTok หัวข้อ

สำนักงาน กสม. จัดงานเสวนาและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้น TikTok หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน" - หวังเยาวชนร่วมเผยแพร่แนวคิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัด "งานเสวนาและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok" ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด ในการนี้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช นางปรีดา คงแป้น นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในงานดังกล่าว มีการแสดงทัศนะ (Talk) หัวข้อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน โดยผู้ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย (1) นายโยธิน ทองพะวา สภาเด็กและเยาวชน หัวข้อเด็กและเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน (2) คุณณาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการอิสระ หัวข้อการกำหนดเจตจำนงของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (3) คุณโชไอซ์ ปาทาน ผู้แทนเยาวชนคนไทยพลัดถิ่น หัวข้อสถานการณ์ปัญหาของผู้ไม่มีสิทธิสถานะในประเทศไทย (4) นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me หัวข้อคนพิการกับการเดินทาง (5) ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อสิทธิผู้หญิงในปัจจุบันและภาพหวังในอนาคต (6) นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย นักวิชาชีพสื่อมวลชน หัวข้อเสรีภาพสื่อ และ (7) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวสรุปภาพรวมในหัวข้อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

จากนั้น มีการเสวนามุมมองของคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดย ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน และนำผลงานเหล่านั้นเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่ายและคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน" ของผู้ได้รับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 13 สำนักงาน กสม. จัดงานเสวนาและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้น TikTok หัวข้อ "สิทธิมนุษยชน

เป็นเรื่องของทุกคน" - หวังเยาวชนร่วมเผยแพร่แนวคิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง

ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัด "งานเสวนาและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok"

ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด ในการนี้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช นางปรีดา คงแป้น นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในงานดังกล่าว มีการแสดงทัศนะ (Talk) หัวข้อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน โดยผู้ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย (1) นายโยธิน ทองพะวา สภาเด็กและเยาวชน หัวข้อเด็กและเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน (2) คุณณาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการอิสระ หัวข้อการกำหนดเจตจำนงของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (3) คุณโชไอซ์ ปาทาน ผู้แทนเยาวชนคนไทยพลัดถิ่น หัวข้อสถานการณ์ปัญหาของผู้ไม่มีสิทธิสถานะในประเทศไทย (4) นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me หัวข้อคนพิการกับการเดินทาง (5) ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อสิทธิผู้หญิงในปัจจุบันและภาพหวังในอนาคต (6) นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย นักวิชาชีพสื่อมวลชน หัวข้อเสรีภาพสื่อ และ (7) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวสรุปภาพรวมในหัวข้อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

จากนั้น มีการเสวนามุมมองของคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่ายและคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดย ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน และนำผลงานเหล่านั้นเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่ายและคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน" ของผู้ได้รับรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ