ก.แรงงาน หนุนกลไก กพร.ปจ. วางแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด

ข่าวทั่วไป Wednesday March 16, 2022 15:58 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน หนุนกลไก กพร.ปจ. วางแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค.65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและ ภาคตะวันตก) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว กระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ดำเนินการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ตลอดจนประสานแผนงานการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านกลไกในระดับพื้นที่ คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ทำหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือในภาพรวมของจังหวัด ประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมบูรณาการและติดตามประเมินผลการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัด ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งยังส่งเสริมสถานประกอบกิจการ และองค์กรหรือสมาคมต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัด เพื่อให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือทั้งในด้าน Demand และ Supply ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะข้อมูลในพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงเป็นข้อมูลแรงงานระดับประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมต้องขับเคลื่อนในทุกมิติโดยเฉพาะระดับพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถกำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องบูรณาการการพัฒนาแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกมิติ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ.2565 แรงงานสามารถยกระดับขีดความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

"คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด โดยร่วมกันบูรณาการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือในภาพรวมของจังหวัด รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้รับทราบ ซึ่งจะได้นำไปวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง" อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ