บิ๊กป้อม มอบนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve พร้อมเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป Thursday March 24, 2022 15:35 —ThaiPR.net

บิ๊กป้อม มอบนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve พร้อมเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บิ๊กป้อม มอบนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve พร้อมเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เฟ้นเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference มีผู้ร่วมประชุมในระบบกว่า 1,500 คน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และร่วมกันพิจารณาคำสั่งคณะอนุกรรมการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานของ กพร.ปช.มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ ครอบคลุมแรงงานไทยทุกกลุ่ม สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาค เท่าเทียม อีกทั้งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของ กพร.ปช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม สร้างกลไกรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคนในระดับพื้นที่ สามารถสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด และเชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนพัฒนากำลังคน

"ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาแรงงานจนเกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าการประชุมในวันนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป"

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในวันนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบจำนวน 2 เรื่อง คือ ในปี 2565 นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 25 สาขา และกำหนดจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2565 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12 สาขา และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve โดยสรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในรายอุตสาหกรรมภายใต้แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (พ.ศ. 2565 - 2570) ตามที่ กพร.ปช.เห็นชอบจำนวน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากำลังแรงงาน ประสานนโยบายแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนและความสิ้นเปลือง รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เป็นกลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนติดตามและดำเนินงานตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ