SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวทั่วไป Thursday March 24, 2022 16:15 —ThaiPR.net

SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค๔ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาและสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ Smart Energy Meter,P2P model, Energy Storage ได้

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังนั้น จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อให้ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณหลังคาอาคารต่างๆ และนำพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์ นำมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาของอาคารต่างๆ จำนวน ๑๓ หลัง ประกอบด้วย อาคาร ICT อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร SCI01-02 อาคาร SCI03-04 อาคาร CE03-04อาคาร CE05-06 อาคาร CE07 อาคาร CE08 อาคาร CE09-10 อาคาร CE11- 12 อาคาร CE13-14 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาชจารย์ และอาคารเรียนรวมหลังเก่า มีขนาดกำลังผลิต รวม ๒,๙๙๗.๐๗ กิโลวัตต์

การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ดังกล่าวนั้น ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๒ อาคารเรียนรวมหลังเก่า และเปิดรับฟังความเห็นต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ