จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเป้าหมายให้กำลังคนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

ข่าวทั่วไป Friday March 25, 2022 16:07 —ThaiPR.net

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเป้าหมายให้กำลังคนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.)ได้จัดประชุม โดยมีนายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ขอให้ กพร.ปจ.ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในลักษณะความร่วมมือทุกภาคส่วน ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ได้จัดประชุม เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ กพร.ปช.ให้ไว้ โดยจะรวบรวมข้อมูลกำลังแรงงาน วิเคราะห์ความต้องการแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดประสานแผนพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด ติดตามและดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังแรงงานฯ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เป็นข้อมูลให้ผู้อยู่วัยศึกษาใช้เป็นแนวทางวางแผนการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงาน รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะด้านการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ประจำปี เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้รับทราบ ส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570 ในลักษณะความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมกำลังคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง มีเป้าหมายให้กำลังคนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของจังหวัดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ