ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 3, 2022 14:59 —ThaiPR.net

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ REIT ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องของ REIT ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ก.ล.ต. จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องของ REIT ออกไปอีก 1 ปี เป็นภายในปี 2565 ตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินภายในปี 2565 โดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน
(2) เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทรัสต์ และต้องมิใช่เพื่อการลดเงินทุนชำระแล้วของกองทรัสต์หรือการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(3) จำนวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ตามงบการเงินปีล่าสุดหรือตามสัญญาหรือตามข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไว้แล้ว
(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินดังที่กล่าวมาจะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ REIT ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้มีสภาพคล่องรองรับค่าใช้จ่ายที่ REIT มีภาระผูกพันอยู่ได้

อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องจะไม่นำไปรวมกับการกู้ยืมเงินในการคำนวณสัดส่วนตามเกณฑ์ทั่วไป และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน และรายงานผลการใช้เงินกู้ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ใช้เงินกู้ โดยเผยแพร่ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SET Link) โดยประกาศข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ