ลุงป้อม ถก บอร์ดกองทุนดีอี พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ข่าวเทคโนโลยี Monday May 9, 2022 14:10 —ThaiPR.net

ลุงป้อม ถก บอร์ดกองทุนดีอี  พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสรุปภาพรวมโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้สนใจยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 646 โครงการ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศ ที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดีอี ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ในหลายประเด็น อาทิ การพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ยังได้รับทราบถึงภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตามมาตรา 26 (1) (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่การเปิดให้ทุนในปีงบประมาณ 2562 - 2564 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายไปแล้วเกือบร้อยละ 85 ซึ่งถือว่าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ นายภุชพงค์ฯ ยังกล่าวต่อว่า กองทุนฯ ยังได้รับผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 โดยกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่ากับ 4.0109 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี 2563 มีคะแนนสูงกว่า 0.9878 คะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในภารกิจของกองทุนฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ และ 2.นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร เป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า "คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนฯ และรับทราบสรุปภาพรวมโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 65 ครั้งที่ 1 โดยเน้นย้ำให้พิจารณาโครงการอย่างรอบคอบ ขอให้พิจารณาโครงการที่ขอรับทุนที่มีความจำเป็น และสำคัญสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำกับดูแล และให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ