วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ สยามพิวรรธน์ส่งหลากหลายโครงการรักษ์โลก ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำพันธกิจ ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday June 6, 2022 11:37 —ThaiPR.net

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ สยามพิวรรธน์ส่งหลากหลายโครงการรักษ์โลก ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำพันธกิจ ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อโลกที่ยั่งยืน

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายล้อมรอบตัว ทั้งสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ และไม่มีชีวิต ที่จำเป็นต้องอาศัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นวัฏจักรที่แยกออกจากกันไม่ได้ หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดสมดุลก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกไปเรื่อยๆ

ในฐานะปัจเจกบุคคลเรามีวิธีแสดงออกและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ที่บ้าน เช่น การแยกขยะ ลดการใช้พลังงาน หันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน ส่วนในระดับองค์กรธุรกิจย่อมต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและประเทศที่เข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งหากสามารถริเริ่มหรือต่อยอดโครงการที่มีประโยชน์ สร้างจิตสำนึก หรือแรงบัลดาลใจให้คนในสังคมรวมถึงองค์กรต่างๆ นำไปเป็นแบบอย่างก็นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของทุกคน

กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยามและสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิด การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินโครงการต้นแบบในการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สนับสนุนให้คนใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ให้สมดุลและร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกคนได้ศึกษาเป็นแนวทางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกได้ผ่านทางโครงการต่างๆ

"Siam Piwat 360? Waste Journey to Zero Waste" ระบบจัดการขยะทั้งห่วงโซ่

เป็นโครงการที่ปลุกกระแสรักษ์โลกด้วยการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการใช้ซ้ำ (reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) จนนำไปสู่กระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) นำขยะมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสยามพิวรรธน์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สร้างจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว เปิดให้ลูกค้าและประชาชนสามารถนำขยะที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วมาทิ้งที่จุดดรอปออฟ  Recycle Collection Center ที่ตั้งอยู่ที่สยามพารากอน จุดที่ 1 บริเวณจุดจอดรถทัวร์ ชั้น G ฝั่ง North และ จุดที่ 2 บริเวณทางออก 4 ชั้น G (ฝั่งธนาคารกรุงเทพ) ตั้งแต่มิถุนายน 2564 จนถึงปัจุบัน ซึ่งมีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์นำขยะที่คัดแยกดังกล่าวมาตรวจสอบประเภทขยะอย่างละเอียด พร้อมทำความสะอาดในส่วนขยะพลาสติกที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดก่อนนำมาทิ้ง

ในปีที่ผ่านมามีปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการมากกว่า 4.7 ตัน ประกอบด้วย กระดาษ /นิตยสารใบปลิว 1,489 กก. ขวดพลาสติกใส 776 กก. พลาสติกแข็ง  233 กก. อลูมิเนียม 121 กก. พลาสติกแบบยืด 209 กก. พลาสติกแบบซอง Multilayer 351 กก. กล่องนม / น้ำผลไม้ / กะทิ 418 กก. และขวดแก้ว 1,193 กก. โดยขยะทั้งหมดได้นำเข้าสู่กลไกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ ซึ่งบางส่วนเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่ง และส่วนหนึ่งยังกลับมาวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก "อีโค่โทเปีย" ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และยังเปิดพื้นที่ให้สามารถนำขยะกำพร้าหรือขยะพลาสติกไร้ค่าที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบได้เพื่อส่งต่อให้กับวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมินำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกไร้ค่าแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบจัดการขยะเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง

มุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่นวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อป

แม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจศูนย์การค้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน แต่สยามพิวรรธน์ก็ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของระบบทำความเย็น โครงการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ (chiller) ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น โครงการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างมาใช้หลอด LED โครงการลดการส่งของเสียไปกำจัดโดยการฝังกลบเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ โดยสยามพิวรรธน์ทำงานร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN) ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่เทียบเท่ากับ มาตรฐานสากล ISO 14064-1 จนได้รับการรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทำให้ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 858,800 ต้น ยิ่งไปกว่านั้น ไอคอนสยาม ได้นำเอานวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้งไว้เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยจากปี 2562 เป็นต้นมา ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 996 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 57,921 ต้น อีกทั้งยังเตรียมต่อยอดโครงการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

เดินหน้าสู่ต้นแบบของธุรกิจค้าปลีกในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

ดำเนินโครงการ "CE Model Pathumwan" (1 มีนาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565) ร่วมกับสถาบันพลาสติกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยและพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) โดยมุ่งหวังให้สยามพิวรรธน์เป็นต้นแบบของธุรกิจค้าปลีกในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และกำหนดให้สยามพิวรรธน์เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญสำหรับใช้ศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค วงจรการใช้ชีวิต พฤติกรรมการบริโภค การคัดแยกและทิ้งขยะ และนำผลวิจัยไปวิเคราะห์เตรียมจัดทำเป็นแนวคิดพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) การบริหารจัดการขยะพลาสติกในสังคมเมือง

โดยในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "Siam Piwat สู่เส้นทางการจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วครบวงจร" จัดกิจกรรม From Pieces to Business: Let's Close the Loop เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดนำเสนอไอเดียเพื่อนำไปสู่ Business Model นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกของหน่วยงานบริษัทต่างๆ และในอนาคตยังมีแผนการจัดทำ Digital platform พัฒนาระบบเชื่อมโยงเข้ากับโครงการ "Siam Piwat 360? Waste Journey to Zero Waste" เพื่อเชิญชวนลูกค้านำขยะที่คัดแยกแล้วมาแลกสะสม points รับเป็นของรางวัลต่างๆ อีกด้วย

สยามพิวรรธน์รวมใจ สู้ภัยโควิด

ในช่วงปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แต่สยามพิวรรธน์ยังคงมุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจังผ่าน "สยามพิวรรธน์รวมใจ สู้ภัยโควิด" อาทิ โครงการ "แยกขวดช่วยหมอ" ที่ร่วมกับ Less Plastic เชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนขวดพลาสติกใส (PET) ที่ใช้งานแล้ว โดยมีขวดพลาสติกที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 1,442  กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ประมาณ 2,884 ชุด รวมถึงเปิดจุดรับกล่องกระดาษเหลือใช้เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ส่งไปยังผู้รับบริจาคทั่วประเทศรวมกว่า 230 เตียง

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนบนโลกใบนี้  สยามพิวรรธน์จึงเดินหน้าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างความสมดุลให้กับโลก ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ