ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 ขยายพันธมิตรขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 15, 2022 10:23 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 ขยายพันธมิตรขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 จับมือพันธมิตร วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล พร้อมขยายพันธมิตรใหม่ บมจ. โอสถสภา และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" เชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคชุมชน สร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะแก่ทุกกลุ่มในชุมชน ตั้งแต่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน เป้าหมายขยะที่นำมาแลก 15 ตันตลอดปี พร้อมเดินหน้าให้ความรู้เจาะกลุ่มเยาวชน ปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนความยั่งยืน

โครงการ Care the Whale "ขยะล่องหน" ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สร้างพื้นที่ความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน นำร่อง "สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า" บนพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล และในปี 2565 เดินหน้าขยายผลโครงการ ทั้งการขยายพันธมิตรด้าน Circular Economy และการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ขยายประเภทขยะให้ครอบคลุมขวดแก้ว ขยายการเข้าถึงคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมสร้างกลไกลลดค่าครองชีพและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง กล่าวว่า วัดจากแดงเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและพื้นที่โดยรอบ โดยในปีที่ผ่านมา สถานีขยะล่องหนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือคนในชุมชนจากการนำขยะมาแลกของอุปโภคบริโภคที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน ขณะที่วัดจากแดงได้นำขยะทั้งหมดที่ได้รับจากสถานีขยะล่องหนไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในปี 2565 วัดจากแดงจะต่อยอดการสร้างจิตสานึกของคนในชุมชน ให้มีพฤติกรรมการแยกขยะเป็นนิสัย และเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนำไปแปรรูปและรีไซเคิลต่อได้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์กับทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" สอดรับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  โดยเดินหน้าสถานีขยะล่องหนคุ้งบางกะเจ้าปี 2 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า" ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับภาคชุมชนเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพันธมิตรในโครงการสถานีขยะล่องหนคุ้งบางกะเจ้าปี 2 ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล และมี บมจ. โอสถสภา และบมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ร่วมเป็นพันธมิตรใหม่ในปีนี้ และจะขยายการทำงานไปยังผู้ประกอบการ ร้านค้า อบต. โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบแก่เยาวชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังนำเครื่องมือของ Climate Care Platform ในการวัดการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเทียบจำนวนการปลูกต้นไม้จากการแยกขยะ ให้สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้าใช้วัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องด้วย

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล กล่าวว่า การร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือคนในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ในปีนี้จะขยายการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่นำขยะมาส่งให้กับสถานีขยะล่องหน จากเดิมที่มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเป็นแกนหลักในการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและประโยชน์ของการแยกขยะ แก่เยาวชนกว่า 1,000 คน ใน 11 โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. โอสถสภา กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต คู่สังคมไทย โอสถสภามุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถานีขยะล่องหน จึงได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนโครงการในปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำจุดทิ้งขยะขวดแก้วสำหรับชุมชนขึ้นที่วัดจากแดง เมื่อได้รับขยะขวดแก้วที่สมาชิกชุมชนนำมาส่ง บริษัทฯ จะแปลงขยะขวดแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ของโอสถสภา และมอบให้กับวัดจากแดง เพื่อใช้อุปโภคบริโภคภายในวัด วัดเครือข่าย หรือใช้ในกิจกรรมสาธาณกุศลร่วมกับชุมชน โดยคำนวณจากน้ำหนักของขยะขวดแก้วที่ได้รับ จากนั้นบริษัทฯ จะประสานบริษัทรีไซเคิลในพื้นที่เข้ารับขยะขวดแก้วจากวัดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมอบเงินตามราคาตลาดคืนกลับไปยังวัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรที่ร่วมขับเคลื่อนสถานีขยะล่องหน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำวีดีโอบอกเล่าถึงการเดินทางของขวดแก้ว และแนวทางการคัดแยกขยะขวดแก้วเพื่อนำกลับมารีไซเคิล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางให้ชุมชนได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล กล่าวว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการสถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุนชน คุ้งบางกะเจ้าในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายก้าวเป็น Sustainable Hospital (โรงพยาบาลยั่งยืน) อย่างเต็มตัว ภายในปี 2566 โดยประชาชนสามารถนำขยะมาแลกเป็นวัคซีนและเวชภัณฑ์ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาสมุนไพรพื้นฐาน ฯลฯ ทั้งนี้ รพ.ยังมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 100 โดส ให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ แจกจ่ายให้บุคลากรในวัดและชุมชนเพื่อสนับสนุน สร้างความยั่งยืนและช่วยเหลือดูแลสุขภาพคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และสอดคล้องกับปณิธานของเครือโรงพยาบาลที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ ในการช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ในปี 2564 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค.) มีครัวเรือนและหน่วยงานนำขยะมาคัดแยกและนำไปรีไซเคิลได้ถึง 4,770 กิโลกรัม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 4,093.85 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า และในปี 2565 คาดว่าจะมีขยะ ส่งเข้าสถานีขยะล่องหนเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 กิโลกรัม ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสามารถนำขยะ ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส ถุงแกง เศษผ้า และขวดแก้ว มาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อสุขภาพได้ที่สถานีขยะล่องหน วัดจากแดง ตลอดปี 2565

ขอเชิญชวนภาคธุรกิจ ภาคชุมชน และผู้สนใจ ร่วมรับฟังเสวนาเปิดตัวโครงการ "ปฏิบัติการรวมพลังมหาชุมชน ล่องหนขยะ x 2" ดีต่อใจ ดีต่อเรา ดีต่อโลก ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง คุณผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล คุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. โอสถสภา และ ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินรายการโดยคุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook Care the Whale, SET Social Impact และ SET Thailand


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ