วช. ร่วมกับ ม.นครพนม ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

ข่าวทั่วไป Monday July 18, 2022 16:44 —ThaiPR.net

วช. ร่วมกับ ม.นครพนม ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมริเวอร์เฮอริเทจ โรงแรมเดอริเวอร์ จังหวัดนครพนม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติกล่าวตอนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" หรือ "ลูกไก่" มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำนวนบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ของประเทศ ในด้านการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ โดยร่วมมือกับ วช. ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) จำนวน ๒ รุ่น และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ผ่านโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่น ๆ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพและมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนครพนมด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานว่า การจัดการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 56 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้รับความรู้อย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมของการฝึกอบรม จัดให้มีการบรรยาย และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจาก โครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) ของ วช. ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ