คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม. ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ข่าวทั่วไป Friday July 22, 2022 10:57 —ThaiPR.net

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม. ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีมจำกัด (มหาชน) โดยนายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการผู้จัดการ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และนายธิติ รัตตมณี ตำแหน่ง ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน)ตกลงร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนางานด้านการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสากล และบริการวิชาการในการพัฒนาทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือ ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และร่วมมือพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่รองรับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพในการทำงาน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิจัยพัฒนา และทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในส่วนของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย การดำเนินการด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ/หรือศึกษาดูงานแก่นิสิต รวมทั้งร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 1 ปี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ