ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวทั่วไป Monday August 22, 2022 08:45 —ThaiPR.net

ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มีพันธกิจครอบคลุมทั้งด้านวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม ดังนั้นโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นโครงการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืน

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานและ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้น และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างมี ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยาสูงสุด

โครงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านตุลาการและพนักงานอัยการ หลายท่าน ประกอบด้วย

  1. ท่านโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8
  2. ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำ ภาค 6
  3. ท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดี ศาลปกครองเชียงใหม่
  4. ท่านณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่

สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกันและปราบรามการทุจริตและการคุ้มครองสิทธิเจ้าหน้าที่ ของรัฐในมหาวิทยาลัย การกระทำที่เป็นการละเมิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย การบังคับทางปกครอง การบังคับคดีปกครอง และการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในมหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ