ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ทหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

ข่าวทั่วไป Wednesday September 7, 2022 10:44 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ทหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ย้ำจุดยืนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 แห่งการสร้างเด็กหัวการค้า สู่โลกผู้ประกอบการยุคใหม่ และเป็นอีกหนึ่งสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ และในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาการ สู่คณะวิชาใหม่อย่าง คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล เพื่อขยายขีดความสามารถให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก้าวเท่าทันสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสร้าง #เด็กหัวการค้า ผ่านวิชาการด้านบริหารธุรกิจ แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่สนใจวิชาชีพด้านศิลปะ พ่วงความรู้ด้านธุรกิจ แบบฉบับ #เด็กอาร์ทหัวการค้า สอดคล้องกับยุคสมัยที่วิชาชีพมีความหลากหลาย และไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว

ดร.ดิสพล จันศิริ คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง  พันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อการขับเคลื่อนคณะฯ สู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างบัณฑิตสู่วงการศิลปะในโลกดิจิทัลว่า "คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (Digital art and design) มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างบัณฑิตผู้เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะที่ผสมผสานไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทักษะของทุกวิชาชีพ และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ เพราะฉะนั้นทางคณะฯ มีความเห็นว่า ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพด้าน Digital design จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง และต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนสามารถพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มีความโดดเด่น ทันสมัย โดยเรามีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝีมือได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ความเป็น Practice University นอกจากนั้น เรายังมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงานจากสนามธุรกิจที่แท้จริง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ของ ม.หอการค้าไทย มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งทางคณะฯ ยังมีโครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอีกมากมาย เพื่อสร้างเวทีและโอกาสในการนำเสนอผลงานจากความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างเด่นชัด อย่างเช่นกิจกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะ "รากเหง้า" ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่ง ม.หอการค้าไทย ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้า Emquatier เพื่อให้ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ ได้เป็นที่รู้จักสู่สายตาผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก และได้รับผลตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของคณะ ซึ่งในอนาคตเรายังมีแผนความร่วมมืออีกมากมาย เพื่อขยายโอกาสในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภายใต้ภาคีเครือข่ายของสภาหอการค้าที่มีศักยภาพต่อไป" 

สำหรับคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มีตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ Graphic design, Interactive online media design, Animation อื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้เรียนจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาในหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ผลิตงานและนักออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ครีเอทีฟและออกแบบสื่อ ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัล ผู้ผลิตงานด้านสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนผู้ประกอบการด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมทั้งหมด  383,600 บาท

อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภททุน ยกตัวอย่าง 3 ประเภททุนที่น่าสนใจ อาทิ ทุนรัตนมงคล หรือ ทุน 100 % สำหรับเยาวชนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ความประพฤติดี ทำกิจกรรมในระดับมัธยมฯ มาพอสมควร ทุน UTCC Gold เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ทุน UTCC Silver สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

นอกจากทุนทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่ใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์หลักแล้ว ยังมีทุนที่เน้นพิจารณาจาก portfolio หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ทุนความสามารถพิเศษ, ทุนกีฬา, ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์, ทุนเด็กหัวการค้า, ทุนทายาท SME, ทุนทายาทเกษตรกร, ทุนผู้นำ, ทุนคนดี โดยสามารถศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th

"ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างยิ่งว่า คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ม.หอการค้าไทย จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นอกจากจะผลิตบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์และจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการแล้ว เรายังจะสามารถก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนำของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการพร้อมด้วยวิชาชีพด้านการศิลปะและด้านออกแบบเพื่อ สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทักษะในเชิงศิลปกรรมภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในโลกอนาคต"ดร.ดิสพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ LINE Official : @utcccare  เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/admission หรือติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสัญลักษณ์ (อาคาร 24) ชั้น 2 โทร 02-6976767 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00  น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ