อบรมหลักสูตร HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) วันที่ 21 - 22 กันยายน 2565

ข่าวทั่วไป Monday September 12, 2022 14:56 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) วันที่ 21 - 22 กันยายน 2565

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ "คน"  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset  ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล
 • เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
 • เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

วิทยากร :

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาทักษะ Future Skills

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 2 วันที่ 21-22 กันยายน 2565

หัวข้อ

Module: 1 Overview: Lead People

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Human Capital Trends
 • บทบาทหน้าที่ของ Line Manager Role of Non HR

Module: 2 Strategic HR Management

 • แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ Modern Organization & Agile Team
 • วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ Workplace Culture in the Future

Module: 3 กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

 • ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร Workforce Design : Aligning your organizational goals
 • การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills
 • สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร Recruitment & Selection Techniques

Module: 4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • ทักษะรับมืออนาคต Future skills
 • ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ Reskill & Upskill workforce
 • พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร Workforce Development Techniques

Module: 5 กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน Role & Job Grade Structure
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน Annual Salary Increase
 • การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า People Budget Technique
 • บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง Salary Planning for Talent

Module: 6 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม

 • ระบบบริหารผลงาน  Performance Management System
 • การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal

Module: 7 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันและแรงงาน

 • กฎ ระเบียบ บทลงโทษ การทำงานร่วมกันในองค์กร Discipline & Punishment
 • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรEmployee

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76614

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th


แท็ก SET   UPS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ