AI/Robotics for All จัดงาน AI Robotics for All Expo 2022 "ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย"

ข่าวเทคโนโลยี Monday September 12, 2022 15:12 —ThaiPR.net

AI/Robotics for All จัดงาน AI Robotics for All Expo 2022

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) คือเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถ ในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งในทุกวันนี้ AI แทบจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนโดยไม่รู้ตัว เข้ามาช่วยจัดการความยุ่งยากซับซ้อนและช่วยให้การตัดสินใจเรื่องต่าง  ๆ ในชีวิตเราให้ง่ายขึ้น

AI/Robotics for All เป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS)

โดยโครงการ AI/Robotics for All ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้

 1. AI ไทยสามารถ ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณะ สร้างการตระหนักรู้ในสังคมให้เกิดความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนสังคม โดยภายในงานจะมีการนำเสนอ
 • ผลการประกวดโปสเตอร์ AI จะเป็นอย่างไรในอนาคต?
 • กิจกรรม AI ใครก็(ใช้)ได้
 • การแข่งขัน science communication ด้าน AI
 1. AI@SCHOOL หรือ KidBright เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน กระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้

เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยในงานจะได้พบกับ

 • การแสดง KidBright on Stage
 • ผลงานสถานีอุตุน้อย
 • หุ่นยนต์ KidBright AI
 1. Super AI Engineer เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดสร้าง นวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
 • กิจกรรม Hackathon and Idea Pitching โจทย์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
 • Super AI Startup Talk เป็นการเสวนาของ Startup
 1. FIBO Robotics for All เป็นโครงการที่มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บริษัท และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ได้ง่ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือในเชิงเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยภายในงานจะมีการนำเสนอ
 • 3D Modeling and Printing Contest 2022
 • Metaverse for smart factory contest 2022
 • Chess robot, service robot, Tele3D printing
 1. SMART AGRICULTURALROBOT CONTEST โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ แก้ปัญหาที่ได้จากภาคการเกษตร ให้ดีขึ้นจากเดิม และลดการนำเข้าเครื่องมือเกษตรราคาสูงจากต่างประเทศ พร้อมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน ช่วยสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อต่อยอดเข้าสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ต่อไป โดยภายในงานมีหุ่นยนต์ทางการเกษตรหลากหลายรายการให้ทุกท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมถึงหุ่นยนต์การแก้ปัญหาด้านการจราจร

ซึ่งงาน AI Robotics for All Expo 2022 "ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม9 โดยภายในงาน ทั้ง 5 โครงการย่อยจะนำผลงานมาประชันอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งการประกาศผลการแข่งขันในโครงการต่าง ๆ และนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพของ นักเรียน นักศึกษา และนักพัฒนาชาวไทย ได้เห็นว่าวงการปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของไทย ก้าวหน้ามาไกลเกินคาดคิด

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในงาน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  https://www.aiforall.or.th/article/activity/airoboticsforall-expo2022/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ